pdf drukuj

Stowarzyszenie "Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II"

 

Historia

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Jest organizacją kościelną posiadającą kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej. We wrześniu 2003 ks. abp Marian Gołębiewski, jako przewodniczący Sekcji Biblijnej w Komisji Nauki Wiary w Konferencji Episkopatu Polski, zlecił ks. prof. Henrykowi Witczykowi podjęcie prac mających na celu opracowanie statutu i powołanie do istnienia Dzieła Biblijnego w Polsce. KEP na 332 zebraniu plenarnym (w dniu 17 i 18 czerwca 2005) zatwierdziła statut Dzieła Biblijnego na okres trzech lat. We wrześniu 2005 roku w Łowiczu odbyło się zebranie założycielskie, na którym wybrano przewodniczącego DB (ks. prof. Henryk Witczyk) oraz pozostałych członków zarządu (ks. dr hab Krzysztof Bardski, ks. prof. Stanisław Hałas, ks. dr Artur Malina, ks. dr hab. Zdzisław Pawłowski). Elekcje zostały zatwierdzone przez KEP obradującą we Wrocławiu w dniu 25 września 2005. Dnia 17 listopada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwik Dorn wydał rozporządzenie o nadaniu DB “erygowanemu przez Konferencję Episkopatu Polski” osobowości prawnej (rozporządzenie zostało ogłoszone 9 grudnia 2005 w “Dzienniku Ustaw” nr 241 poz. 2031 z datą wejścia w życie i obowiązywania od 24 grudnia 2005). Pierwsze spotkanie zarządu DB odbyło się 2 stycznia 2006 w Warszawie. Ustalono na nim m. in. najwazniejsze kierunki działań. 30 stycznia na posiedzeniu plenarnym KEP Przewodniczący DB wraz z ks. abpem Marianem Gołębiewskim zwrócili się do wszystkich biskupów diecezjalnych z prośbą (także pisemną) o ustanawianie DB w diecezjach oraz powoływanie moderatorów diecezjalnych (ich zastępców i współpracowników). W odpowiedzi wszyscy ordynariusze diecezjalni ustanowili struktury Dzieła i powołali moderatorów w swoich diecezjach. Dnia 8 kwietnia - w pierwszą rocznicę pogrzebu sługi Bożego Jana Pawła II - odbył sie Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Członków, Założycieli, i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Aktualnie podejmowane działania Stowarzyszenia zmierzają do ustalenia wspólnych form działania w diecezjach, zorganizowania formacji biblijnej kandydatów na członków DB (animatorów w diecezjach i parafiach), nawiązania współpracy z istniejącymi już w Polsce ośrodkami apostolstwa biblijnego, wydawnictwami i prasą.

 

Cele i zadania

Celem Dzieła jest pogłębianie rozumienia Objawienia Bożego zgodnie z nauką Kościoła oraz formacja do duchowości i kultury biblijnej. Swoje cele i zadania Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

1. opracowywanie komentarzy do Pisma Świętego, uwzględniających potrzeby duszpasterskie, głównie w zakresie katechizacji i praktyki lectio divina;

2. organizowanie konferencji, zebrań, warsztatów, zjazdów, kursów, sympozjów, konwersatoriów, dni skupienia i rekolekcji;

3. organizowanie ogólnopolskiego spotkania w formie kongresu;

4. organizowanie wystaw, konkursów i olimpiad biblijnych;

5. współpracę z katolickimi ośrodkami apostolstwa biblijnego, z osobami i instytucjami popularyzującymi wiedzę biblijną w mediach i na polu działalności wydawniczej oraz z organizatorami pielgrzymek do Ziemi Świętej;

6.  współpracę ze szkołami, wyższymi uczelniami katolickimi oraz naukowymi stowarzyszeniami o inspiracji chrześcijańskiej;

7. prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia, a w niej między innymi takich rubryk jak: Szkoła Słowa Bożego (lectio divina), odpowiedzi na pytania związane z Biblią, recenzje najnowszych publikacji o tematyce biblijno-teologicznej;

8. działalność szkoleniową w zakresie języków biblijnych i innych nauk biblijnych;

9. działalność wydawniczą.

 

Strona internetowa:   www.legnica.biblista.pl

 

Moderator

ks. dr hab. Sławomir Stasiak, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej,

ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica,

tel. 76/ 724 41 19.