pdf drukuj

Katolickie Stowarzyszenie

 

Historia

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”jest ogólnopolską organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Zostało oficjalnie uznane przez władze kościelne jako stowarzyszenie katolickie dekretem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 kwietnia 1997r. Stanowi ono integralną część wspólnoty Kościoła jako organizacja ludzi świeckich, mająca na celu w swoich działaniach umacnianie i krzewienie formacji katolicko - społecznej w Polsce. Działalność oparta jest na wieloletnim doświadczeniu czynnego udziału jego członków w życiu Kościoła i Narodu. Jest ona pozytywnie postrzegana zarówno przez wspólnoty diecezjalne, parafialne oraz środowiska laikatu katolickiego.

 

Cele

Ojciec Święty Jan Paweł II w kwietniu 1994 roku słowami Budujcie Civitas Christiana wyznaczyłmisję Stowarzyszenia i jego posłannictwo, wskazując na nieustanną pracę w służbie wspólnocie Kościoła i Narodu. Stowarzyszenie podejmuje problematykę rodziny i wychowania, stoi w obronie prawa do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Porusza sprawy kultury narodowej, godnych warunków życia człowieka i narodu oraz niepodległości Polski i jej godnego miejsca we wspólnocie międzynarodowej. Realizując swój program służy człowiekowi w jego naturalnych warunkach społecznych, przede wszystkim: w społeczności rodzinnej, narodowej i obywatelskiej. Kreuje różne formy aktywności obywatelskiej urzeczywistniając zasady: dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i sprawiedliwości, dbając jednocześnie o umacnianie patriotyzmu i kultury ojczystej. Zabiega o chrześcijański wymiar integracji europejskiej, podkreślając, że jedność naszego kontynentu musi być zbudowana na głębszym fundamencie duchowym, a religia chrześcijańska może nadać procesom integracji wymiar etyczny. Stowarzyszenie przeciwstawia się wszelkim przejawom fundamentalizmu laickiego, fałszowaniu prawdy historycznej i próbom narzucania jednej ideologicznej wizji przyszłości Europy. „Civitas Christiana” jest także organizatorem i współorganizatorem wielu projektów lokalnych i ogólnopolskich, których efektem są m.in.: sesje tematyczne, prelekcje, sympozja, konferencje, szkolenia, spotkania dyskusyjne, warsztaty, konkursy, rekolekcje. Członkowie stowarzyszenia pielgrzymują corocznie do Grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, na Jasną Górę do Matki i Królowej Narodu oraz do wielu innych sanktuariów i miejsc świętych.

 

Formacja

Formacja jest podstawą pracy w Stowarzyszeniu. Dokumenty soborowe przypominają, że jest to uświadomienie sobie poprzez katolicki laikat specyficznego powołania oraz skuteczna realizacja własnego posłannictwa wśród wspólnoty wierzących. (zob. Lumen Gentium 33)
„Aby to uczestnictwo - mówi Jan Paweł II w Christi Fideles Laici mogło stać się rzeczywistością w Kościele, nie wystarczy tylko samo przypominanie o powołaniu wszystkich do apostolstwa. Konieczne jest uzdolnienie ludzi świeckich do podjęcia właściwych im zadań w Kościele i świecie” Ten obowiązek realizują w Stowarzyszeniu Ośrodki Formacji Katolicko – Społecznej, które wypełniają misję stowarzyszenia wpisaną w jego nazwę.

„Nasze Stowarzyszenie ma wpisane w swoja nazwę, a przez to w swoja misje głębokie pragnienie przyczynienia się do tego, aby otaczający nas świat stawał się coraz bardziej chrześcijański, a przez to coraz bardziej ludzki; aby nasza Ojczyzna trwała w wierności Krzyżowi i Ewangelii. Słowem, zadaniem ciągłym, niezbywalnym naszego Stowarzyszenia jest możliwie najlepsze pełnienie odpowiedzialnej służby dla dobra wspólnego kościoła i Narodu. To niezwykle trudne i zobowiązujące zadanie. Poza wszystkim innym oznacza ono bowiem obowiązek stałego wzrastania w prawdzie i miłości, obowiązek ciągłego pogłębiania formacyjnego siebie i wspólnoty, a wreszcie konieczności przygotowywania się do podmiotowego uczestnictwa w życiu publicznym, w życiu wspólnoty narodowej i politycznej.”
(Z wystąpienia Przewodniczącego ZG Ziemowita Gawskiego na Walnym Zebraniu 20 marca 2004 roku)

 

Strona internetowa:  www.civitaschristiana.pl

 

Asystent kościelny

ks. dr hab. Bogusław Drożdż, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej,

ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica,

tel. 76/ 724 41 43,

e-mail: drozdz@perspectiva.pl

 

Biuro

Parafia Świętej Trójcy w Legnicy,

ul. II Armii Wojska Polskiego nr 33, 59-220 Legnica,

tel. 76/ 724 43 51.